Thông báo số 2 về việc tổ chức kỷ niệm 55 năm xây dựng và phát triển Trường CĐCN

Ngày cập nhật: 08/05/2017 lúc 12:00 AM

Thongbao2-1.jpg

Thongbao2-2.jpg

Thongbao2-3.jpg
Thongbao2-4.jpg