Phòng Quản lý Khoa học và HTQT

  Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế      
        
  TS. Phan Quí Trà
  Trưởng phòng
  Điện thoại: (84) 0236.3530168
  Email: pqtra@dct.udn.vn
        
  ThS. Lê Vũ
  Phó Trưởng phòng
  Điện thoại: (84) 0236.3532414
  Email: levu@dct.udn.vn
     

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CHÍNH CỦA PHÒNG:

 

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế (QLKH&HTQT) có chức năng tham mưu cho Ban Giám hiệu, trực tiếp quản lý và triển khai các công tác liên quan đến hoạt động khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế.


1. Công tác nghiên cứu Khoa học

- Tham mưu cho lãnh đạo nhà trường về chiến lược phát triển các hoạt động nghiên cứu khoa học. Xây dựng chiến lược phát triển hợp tác Nhà trường - Doanh nghiệp trong lĩnh vực khoa học - công nghệ.
- Quản lý việc đăng ký, triển khai thực hiện và đánh giá nghiệm thu đề tài, nhiệm vụ khoa học - công nghệ, sáng kiến cải tiến các cấp theo đúng quy định.
- Quản lý hoạt động nhóm nghiên cứu - giảng dạy (TRT).
- Phối hợp Phòng TC-HC quản lý hiệu quả hoạt động của các trang thiết bị của các phòng thí nghiệm, trung tâm, xưởng tại nhà trường.
- Quản lý và phát triển các công bố khoa học trong và ngoài nước, bằng phát minh, sáng chế, chuyển giao công nghệ.
- Thực hiện các thủ tục hỗ trợ các đơn vị, cá nhân triển khai đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.
- Triển khai khen thưởng KHCN hàng năm.
- Quản lý và hỗ trợ các đơn vị, cá nhân trong việc đăng ký sở hữu trí tuệ các công trình khoa học, sản phẩm công nghệ...

2.  Hợp tác Quốc tế

- Tham mưu cho lãnh đạo nhà trường về chiến lược phát triển các hoạt động hợp tác quốc tế.
- Xây dựng chiến lược phát triển hoạt động hợp tác quốc tế.
- Quản lý, tổ chức các hoạt động các hội nghị, hội thảo về KHCN và chuyên môn trong và ngoài nước được thực hiện tại trường.
- Quản lý và phát triển các dự án hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học, và chuyển giao công nghệ.
- Tham gia và quản lý các chương trình đào tạo có liên quan đến việc trao đổi cán bộ và sinh viên với nước ngoài.
- Giúp Ban Giám hiệu quản lý nội dung, cung cấp thông tin trên website tiếng Anh và các thứ tiếng khác của Trường.
- Thực hiện biên soạn và cập nhật nội dung Brochure của nhà trường tiếng Việt và tiếng Anh.