Giới thiệu phòng Đào tạo

     
  Phòng Đào tạo      
        
  TS. Nguyễn Thanh Hội
  Trưởng phòng
  Điện thoại:(84) 0236.3896639
  Email: nthoi@dct.udn.vn
        
  ThS. Nguyễn Văn Lành
  Phó Trưởng phòng
  Điện thoại: (84) 0236.3835705
  Email: nvlanh@dct.udn.vn
        
  ThS. Nguyễn Tấn Hòa
  Phó Trưởng phòng
  Điện thoại: (84) 0236.3530103
  Email: nthoa@dct.udn.vn
     

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CHÍNH CỦA PHÒNG

 

Phòng Đào tạo có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác tổ chức và quản lý toàn bộ hoạt động đào tạo của nhà trường, gồm các trình độ: Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp; Các hệ đào tạo: Chính quy, liên thông, vừa làm vừa học, đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; Cấp bằng, chứng chỉ, chứng nhận các loại hình đào tạo cho người học.


1. Tham mưu hoạch định chiến lược đào tạo

Phối hợp với các đơn vị quản lý của Trường để nghiên cứu và đề xuất với Ban Giám hiệu các mục tiêu và định hướng phát triển đào tạo gồm: Các trình độ và loại hình đào tạo, cơ cấu ngành đào tạo và xác định các nguồn lực phục vụ đào tạo.


2. Xây dựng văn bản quản lý đào tạo

Chủ trì công tác xây dựng văn bản quản lý đào tạo theo quy chế, xây dựng và ban hành văn bản pháp quy nội bộ, trình Hiệu trưởng ký ban hành theo thẩm quyền hoặc chuẩn bị để Hiệu trưởng trình cơ quan quản lý cấp trên các văn bản quy chế, quy định, đề án liên quan đến công tác đào tạo (gồm cả văn bản liên quan kinh phí đào tạo).


3. Tổ chức xây dựng và quản lý chương trình, giáo trình

- Hướng dẫn, hỗ trợ các Khoa về thủ tục mở ngành mới, chương trình đào tạo mới theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục - Đào tạo và Đại học Đà Nẵng.
- Chủ trì tổ chức xây dựng mới và cập nhật chương trình đào tạo.
- Quản lý thống nhất khung chương trình đào tạo của tất cả các ngành.
- Lập kế hoạch và tổ chức xây dựng giáo trình mới, lựa chọn và duyệt giáo trình, lập kế hoạch phát hành giáo trình.


4. Tổ chức tuyển sinh, nhập học

- Xây dựng phương án và kế hoạch tuyển sinh
- Phối hợp với Phòng Công tác HSSV trong việc tổ chức nhập học cho học sinh, sinh viên (HSSV) trúng tuyển, tập huấn HSSV khóa mới sử dụng hệ thống thông tin HSSV của Trường.


5. Xây dựng kế hoạch đào tạo và tổ chức đào tạo

- Phối hợp các đơn vị Phòng, Khoa trong và ngoài trường, các đối tác đào tạo để xây dựng kế hoạch đào tạo năm học, kế hoạch giảng dạy cho từng học kỳ.
- Khai thác các công nghệ mới nhằm đa dạng hoá hình thức trong giảng dạy.


6. Quản lý quá trình và kết quả học tập

- Căn cứ vào dữ liệu tuyển sinh để xếp lớp cho HSSV trúng tuyển.
- Xây dựng và thực hiện các quy trình: Cho sinh viên đăng ký học, xét nhận đồ án tốt nghiệp, tổ chức các hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp, xét tốt nghiệp và chuẩn bị các quyết định công nhận tốt nghiệp.
- Phối hợp tổ chức nhập điểm và quản lý điểm gồm: Kiểm tra giám sát dữ liệu nhập điểm; giải quyết các đơn từ về đính chính điểm, chuyển điểm, bảo lưu điểm của HSSV, lưu trữ bảng điểm gốc.
- Tổng hợp, xử lý kết quả học tập cuối mỗi học kỳ, thông báo trên mạng.
- Hướng dẫn và hỗ trợ thủ tục để chuẩn bị cho các đoàn HSSV đi thực tập.
- Cấp chứng nhận kết quả học tập, cấp bảng điểm, chứng nhận tốt nghiệp.

 

7.  Quản lý in ấn, cấp phát văn bằng, chứng chỉ

- In bằng tốt nghiệp, kết quả học tập, trình Hiệu trưởng ký các loại văn bằng tốt nghiệp.
- In và cấp phát văn bằng, bản sao bằng tốt nghiệp và kết quả học tập, các loại chứng chỉ chuyên môn, giấy chứng nhận kết quả học tập.
- Quản lý thông tin văn bằng, chứng chỉ, đưa công khai trên mạng; chứng nhận và xác nhận thông tin văn bằng, chứng chỉ.

 

8.  Công tác tổ chức thi và xét tốt nghiệp

- Tham mưu Ban Giám hiệu thành lập các Hội đồng thi và các tiểu ban coi thi, ra đề thi, chấm thi của các đợt thi chuẩn đầu ra, tốt nghiệp và các hình thức tổ chức thi khác khi có nhu cầu.
- Tổ chức cho HSSV đăng ký thi, lập danh sách thi, sơ đồ phòng thi, bố trí phòng thi, phân công cán bộ coi thi.
- Phối hợp với Phòng Khảo thí, ĐBCLGD, Thanh tra và Pháp chế trong công tác chấm thi, phúc khảo, công bố kết quả thi và hậu kiểm.

 

9.  Các công tác khác

- Phối hợp với Phòng Công tác HSSV giữ mối liên hệ với Cựu học sinh, sinh viên khi có nhu cầu.
- Quan hệ với doanh nghiệp và tổ chức học kỳ doanh nghiệp.
- Phối hợp với các Khoa trong việc mời giảng viên thính giảng.