Trang web Ban Chấp hành Công đoàn trường

truyenDHCDcopy.png

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ KHÓA VIII
NHIỆM KỲ 2012-2017

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1 Lê Thị Hải Anh Chủ tịch
2 Huỳnh Văn Sanh Phó Chủ tịch
3 Nguyễn Lê Châu Thành Uỷ viên Ban Thường vụ
4 Trần Minh Hùng Uỷ viên Ban Chấp hành
5 Đào Thị Thanh Thu Uỷ viên Ban Chấp hành
6 Phan Văn Mẫn Uỷ viên Ban Chấp hành
7 Trần Văn Quang Uỷ viên Ban Chấp hành
8 Nguyễn Văn Chương Uỷ viên Ban Chấp hành
9 Trần Thị Ngọc Thư Uỷ viên Ban Chấp hành
10 Đoàn Vĩnh Phúc Uỷ viên Ban Chấp hành
11 Nguyễn Song Ly Uỷ viên Ban Chấp hành

CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN

STT

CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN

CHỦ TỊCH

1 Công đoàn Bộ phận Phòng TC-HC Trần Văn Quang
2 Công đoàn Bộ phận Phòng Đào tạo Đào Thị Thanh Thu
3 Công đoàn Bộ phận Phòng QLKH&HTQT - Thư Viện Vũ Thị Kiều Loan
4 Công đoàn Bộ phận Phòng CTHSSV Phan Văn Mẫn
5 Công đoàn Bộ phận Khoa Điện Trần Minh Hùng
6 Công đoàn Bộ phận Khoa Cơ khí Nguyễn Lê Châu Thành
7 Công đoàn Bộ phận Khoa Công nghệ Hóa học Trần Thị Ngọc Thư
8 Công đoàn Bộ phận Khoa Kỹ thuật Xây dựng Đoàn Vĩnh Phúc

ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ NHIỆM KỲ 2016-2018

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1 Huỳnh Văn Sanh Trưởng Ban
2 Phan Ngọc Kỳ
Ủy viên
3 Nguyễn Thị Khánh Hồng
Ủy viên

BAN NỮ CÔNG

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1 Lê Thị Hải Anh Trưởng ban
2 Đào Thị Thanh Thu Phó Trưởng ban
3 Trần Thị Ngọc Thư Ủy viên

BAN PHONG TRÀO

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1 Nguyễn Lê Châu Thành Trưởng ban
2 Trần Minh Hùng Ủy viên
3 Nguyễn Văn Chương Ủy viên
4 Đoàn Vĩnh Phúc Ủy viên

TỔ CHUYÊN MÔN VĂN - THỂ - MỸ HỖ TRỢ BAN PHONG TRÀO

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1 Nguyễn Thị Hải Vân Tổ viên - Phụ trách hoạt động văn nghệ
2 Nguyễn Văn Thôi Tổ viên - Phụ trách hoạt động TDTT
3 Lê Thị Bích Tra Tổ viên - Phụ trách hoạt động văn hóa

BAN VỆ SINH AN TOÀN LAO ĐỘNG

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1 Phan Văn Mẫn Trưởng ban
2 Trần Văn Quang Phó Trưởng ban
3 Nguyễn Văn Chương Ủy viên

BỘ PHẬN TÀI CHÍNH

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1 Nguyễn Song Ly Kế toán
2 Đào Thị Thanh Thu Thủ quỹ
3 Trương Thị Xuân Diệp Cán bộ văn phòng