Trung tâm Nghiên cứu và Triển khai TBNC

Giới thiệu

   

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI THIẾT BỊ NÂNG CHUYỂN

 
  Giám đốc: TS. NGUYỄN XUÂN HÙNG         
  Điện thoại DĐ: (84)0913476885    
  Email: nxhung@dct.udn.vn