Trung tâm Nghiên cứu và Triển khai TBNC

Giới thiệu

   

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI THIẾT BỊ NÂNG CHUYỂN

 
  Giám đốc: TS. NGUYỄN XUÂN HÙNG         
  Điện thoại: (84)0236.894320    
  Email: nxhung@dct.udn.vn