Giới thiệu

  • Trương Đa - Chủ tịch Hội cựu chiến binh

  • Số Điện thoại liên hệ: (84)0236. 3894007