Giới thiệu

BAN GIÁM HIỆU

 
          PGS. TS. Phan Cao Thọ                                          
  Hiệu trưởng
  Điện thoại: (84) 0236.3532501
  Email: pctho@dct.udn.vn
        
  ThS. Nguyễn Thế Tranh
  Phó Hiệu trưởng
  Điện thoại:(84) 0236.3835747
  Email: nttranh@dct.udn.vn 
        
  TS. Hoàng Dũng
  Phó Hiệu trưởng
  Điện thoại:(84) 0236.3532596
  Email: hdung@ac.udn.vn
        
  TS. Nguyễn Anh Duy
  Phó Hiệu trưởng
  Điện thoại:(84) 0236.3532597
  Email: naduy@dct.udn.vn