Cơ cấu tổ chức

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
 
             

BAN GIÁM HIỆU

 
          PGS.TS. PHAN CAO THỌ                                         
  Hiệu trưởng
  Điện thoại: (84) 0236.3532501
  Email: pctho@dct.udn.vn
   
  ThS. NGUYỄN THẾ TRANH    
  Phó Hiệu trưởng
  Điện thoại:(84) 0236.3835747
  Email: nttranh@dct.udn.vn 
   
  TS. HOÀNG DŨNG    
  Phó Hiệu trưởng
  Điện thoại:(84) 0236.3532596
  Email: hdung@ac.udn.vn
   
  TS. NGUYỄN ANH DUY    
  Phó Hiệu trưởng
  Điện thoại:(84) 0236.3532597
  Email: naduy@dct.udn.vn
   
         

PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

  ThS. ĐOÀN CHÍ THIỆN    
  Trưởng phòng
  Điện thoại: (84) 0236.3894399
  Email: dcthien@dct.udn.vn
   
   
  CN. PHẠM THU    
  Phó Trưởng phòng
  Điện thoại:(84) 0236.3532128
  Email: pthu@dct.udn.vn
   
  CN. LÊ THỊ HẢI ANH    
  Phó Trưởng phòng
  Điện thoại:(84) 0236.3863940
  Email: lthanh@dct.udn.vn
   
         

PHÒNG ĐÀO TẠO

  TS. NGUYỄN THANH HỘI    
  Trưởng phòng
  Điện thoại:(84) 0236.3896639
  Email: nthoi@dct.udn.vn
   
  ThS. NGUYỄN VĂN LÀNH    
  Phó Trưởng phòng
  Điện thoại: (84) 0236.3835705
  Email: nvlanh@dct.udn.vn
   
  ThS. NGUYỄN TẤN HÒA    
  Phó Trưởng phòng
  Điện thoại: (84) 0236.3530103
  Email: nthoa@dct.udn.vn
   
         

PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN

  ThS. VÕ QUANG TRƯỜNG    
  Trưởng phòng
  Điện thoại: (84) 0236.3530368
  Email: vqtruong@dct.udn.vn
   
  KS. PHAN VĂN MẪN    
  Phó Trưởng phòng
  Điện thoại: (84) 0236.3863177
  Email: pvman@dct.udn.vn
   
  KS. PHẠM THỊ TÚ PHƯƠNG    
  Phó Trưởng phòng
  Điện thoại: (84) 0236.3896602
  Email: pttphuong@dct.udn.vn 
   

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC - HỢP TÁC QUỐC TẾ

  TS. PHAN QUÍ TRÀ    
  Trưởng phòng
  Điện thoại: (84) 0236.3530168
  Email: pqtra@dct.udn.vn
   
  ThS. LÊ VŨ    
  Phó Trưởng phòng
  Điện thoại: (84) 0236.3532414
  Email: lvu@dct.udn.vn
   
         

PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

  CN. NGUYỄN THỊ THỊNH    
  Trưởng phòng
  Điện thoại: (84)0236.3895839
  Email: ntthinh@dct.udn.vn
   
         

PHÒNG KHẢO THÍ, ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GD, THANH TRA VÀ PHÁP CHẾ

  ThS. PHAN NGỌC KỲ    
  Trưởng phòng
  Điện thoại: (84)0236.3532093
  Email: pnky@dct.udn.vn
   
  ThS. NGUYỄN VĂN THIẾT    
  Phó Trưởng phòng
  Điện thoại: (84)0236.3532093
  Email: nvthiet@dct.udn.vn
   
         
         

TỔ THƯ VIỆN

  ThS. VŨ THỊ KIỀU LOAN    
  Tổ trưởng
  Điện thoại: (84)0236.3896601
  Email: vtkloan@dct.udn.vn
   
         

KHOA CƠ KHÍ

  TS. HỒ TRẦN ANH NGỌC    
  Trưởng khoa
  Điện thoại: (84)0236.3894883
  Email: htangoc@dct.udn.vn
   
  KS. HUỲNH VĂN SANH    
  Phó Trưởng khoa
  Điện thoại: (84)0236.3894883
  Email: hvsanh@dct.udn.vn
   
  ThS. NGUYỄN LÊ CHÂU THÀNH    
  Phó Trưởng khoa
  Điện thoại: (84)0236.3894883
  Email: nlcthanh@dct.udn.vn
   
         

KHOA ĐIỆN

  TS. NGUYỄN LINH NAM    
  Trưởng khoa
  Điện thoại: (84)0236.3894882
  Email: nlnam911@dct.udn.vn
   
  TS. NGUYỄN ĐỨC QUẬN    
  Phó Trưởng khoa
  Điện thoại: (84)0236.3894882
  Email: ndquan@dct.udn.vn
   
  TS. TRẦN HOÀNG VŨ    
  Phó Trưởng khoa
  Điện thoại: (84)0236.3894882
  Email: thvu@dct.udn.vn
   
         

KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG

  ThS. PHAN TIẾN VINH    
  Trưởng khoa
  Điện thoại: (84)0236.3519690
  Email: ptvinh@dct.udn.vn
   
  ThS. NGUYỄN PHÚ HOÀNG    
  Phó Trưởng khoa
  Điện thoại: (84)0236.3519690
  Email: nphoang@dct.udn.vn
   
         

KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

  TS. TRẦN MINH THẢO    
  Trưởng khoa
  Điện thoại: (84)02363519689
  Email: tmthao@dct.udn.vn
   
  ThS. NGÔ THỊ MINH PHƯƠNG    
  Phó Trưởng khoa
  Điện thoại: (84)0236.3519689
  Email: ntmphuong@dct.udn.vn
   
         

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

  Giám đốc: PGS.TS. PHAN CAO THỌ         
  Điện thoại: (84) 0236.3532501    
  Email: pctho@dct.udn.vn    
       
       
 

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI THIẾT BỊ NÂNG CHUYỂN

  Giám đốc: TS. NGUYỄN XUÂN HÙNG         
  Điện thoại: (84)0236.894320    
  Email: nxhung@dct.udn.vn    
       
       
 

TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN VÀ QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

  Giám đốc: ThS. NGUYỄN THẾ TRANH         
  Điện thoại: (84) 0236.3835747    
  Email: nttranh@dct.udn.vn     
       
       

Các Tổ chức Chính trị - Xã hội

  Bí thư Đảng ủy:  PGS.TS. Phan Cao Thọ    
  Chủ tịch Công đoàn Trường:  CN. Lê Thị Hải Anh    
  Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: ThS. Nguyễn Hồng Sơn    
  Chủ tịch Hội Sinh viên:  ThS. Lê Thị Bích Tra    
  Chủ tịch Hội Cựu chiến binh: Trương Đa    
  Trưởng ban Thanh tra nhân dân:   KS. Huỳnh Văn Sanh