Sứ mạng - Tầm nhìn - Mục tiêu giáo dục - Mục tiêu đào tạo các cấp

 I. SỨ MẠNG   

 Trường Cao đẳng Công nghệ là cơ sở giáo dục đại học đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật công nghệ, nghiên cứu và triển khai các hoạt động khoa học công nghệ, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của thành phố Đà Nẵng, khu vực miền Trung – Tây Nguyên và cả nước. 

     

 

 

II. TẦM NHÌN  

Trường Cao đẳng Công nghệ sẽ trở thành trường đại học định hướng ứng dụng đào tạo cử nhân sư phạm kỹ thuật, kỹ sư công nghệ và kỹ thuật viên cao cấp, đáp ứng các yêu cầu phát triển và hội nhập của đất nước, hướng đến các chuẩn mực đào tạo khu vực và quốc tế, là điểm đến trong hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

       
III. MỤC TIÊU GIÁO DỤC

Đào tạo Cử nhân Cao đẳng Công nghệ và cấp thấp hơn theo ngành nghề của trường có kiến thức và kỹ năng chuyên môn của chuyên ngành được đào tạo một cách vững chắc và thực tiễn, có phẩm chất chính trị, có đạo đức tốt, đáp ứng các chuẩn mực cần thiết của người lao động trong nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN và theo xu thế hội nhập nền kinh tế thế giới. Người học được trang bị các kiến thức cơ sở ngành đào tạo để có khả năng nghiên cứu, cập nhật công nghệ mới, khả năng tự học suốt đời trong môi trường công tác sau khi ra trường; có kỹ năng thực hành chuyên sâu và chuyên nghiệp của chuyên ngành được đào tạo, đủ khả năng hành nghề, khả năng tạo việc làm và phát triển sự nghiệp; được trang bị các kỹ năng và phẩm chất của người lao động hiện đại, chú trọng các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng hợp tác làm việc nhóm, sự tự tin và chủ động trong vị trí công tác được xã hội phân công.

 

IV. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO CÁC CẤP

Cấp Cao đẳng

Mục tiêu của các chương trình đào tạo cấp cao đẳng là đào tạo các Cử nhân Cao đẳng Công nghệ có kiến thức và kỹ năng chuyên môn của chuyên ngành được đào tạo một cách vững chắc và thực tiễn.

Sinh viên tốt nghiệp Cao đẳng Công nghệ là các kỹ sư thực hành, kỹ thuật viên cao cấp có những phẩm chất sau:

+ Có đạo đức tốt, đáp ứng các chẩn mực cần thiết của người lao động trong nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN và theo xu thế hội nhập nền kinh tế thế giới.

+ Được trang bị các kiến thức nền của chuyên ngành để có khả năng độc lập nghiên cứu, cập nhật công nghệ mới, khả năng tự học suốt đời trong môi trường công tác sau khi ra trường.

+ Có kỹ năng thực hành chuyên sâu và chuyên nghiệp của chuyên ngành được đào tạo, đủ khả năng độc lập hành nghề, khả năng tạo việc làm và phát triển sự nghiệp.

+ Được trang bị các kỹ năng và phẩm chất của người lao động hiện đại, chú trọng các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng hợp tác làm việc nhóm, sự tự tin và chủ động trong vị trí công tác được xã hội phân công.

Trung cấp chuyên nghiệp

Mục tiêu của giáo dục Trung cấp chuyên nghiệp là đào tạo người lao động có kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp ở các trình độ khác nhau, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Học sinh tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp là các kỹ thuật viên có kiến thức, kỹ năng thực hành cơ bản của một nghề, có khả năng làm việc độc lập và có tính sáng tạo, ứng dụng công nghệ vào công việc, có các phẩm chất cần thiết của 1 người lao động hiện đại trong xu thế cạnh tranh của nền kinh tế thị trường và xu hướng hội nhập quốc tế, có khả năng tự học và tiếp tục học lên ở bậc cao đẳng, đại học.