Cơ cấu tổ chức khoa CN Hóa học

New Page 1

CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

TS. TRẦN MINH THẢO

NCS. NGÔ THỊ MINH PHƯƠNG
Trưởng khoa Phó trưởng khoa 
Điện thoại: (84) 0236. 3519689 Điện thoại: (84) 0236. 3519689
Email: tmthao@dct.udn.vn  Email: ngtmphuong@dct.udn.vn
   

ĐẶNG THỊ HẠNH

ThS. TRẦN THỊ KIM HỒNG
Thư ký Khoa  Giáo vụ Khoa
Điện thoại: (84) 0236. 3519689 Điện thoại: (84) 0236. 3519689
Email: đthanh@dct.udn.vn Email: ttkhong@dct.udn.vn
   

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC

Trưởng Bộ môn
ThS. MAI THỊ PHƯƠNG CHI
Email: mtpchi@dct.udn.vn
       

 

 
NCS. NGUYỄN HỒNG SƠN TS. NGUYỄN THANH HỘI
Email: nhson@dct.udn.vn Email: nthoi@dct.udn.vn
   
       

 

 
ThS. PHAN CHI UYÊN  ThS. HUỲNH NGỌC BÍCH
Email: pcuyen@dct.udn.vn Email: hnbich@dct.udn.vn
   
       

 

 

ThS. NGUYỄN THỊ TRUNG CHINH
  Email: nttchinh@dct.udn.vn
   
   

 

BỘ MÔN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG

Trưởng Bộ môn
TS. TRẦN MINH THẢO

 

 
ThS. PHẠM PHÚ SONG TOÀN ThS. KIỀU THỊ HÒA 
Trưởng PTN CNKT Môi trường Email: kthoa@dct.udn.vn
Email: ppstoan@dct.udn.vn  
       

 

 
NCS. ĐÀO THỊ NGỌC HOÀNG  ThS. TRẦN THỊ YẾN ANH
Email: đtnhoang@dct.udn.vn Email: ttyanh@dct.udn.vn
   
       

 

 

 
  KS. ĐINH THỊ MỸ HƯƠNG  
  Email: dtmhuong@dct.udn.vn
   

 

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM – SINH HỌC

Trưởng Bộ môn
ThS. TRẦN THỊ NGỌC LINH
Email: ttnlinh@dct.udn.vn

 

 
NCS. NGÔ THỊ MINH PHƯƠNG NCS. HUỲNH THỊ DIỄM UYÊN 
Trưởng PTN CN Thực phẩm Email: htduyen@dct.udn.vn
Email: ngtmphuong@dct.udn.vn   
       

 

 
TS. NGUYỄN THỊ ĐÔNG PHƯƠNG ThS. TRẦN THỊ KIM HỒNG
Email: ntdphuong@dct.udn.vn Email: ttkhong@dct.udn.vn
   
       

 

 
NCS. NGUYỄN HỮU PHƯỚC TRANG TS. LÊ THỊ DIỆU HƯƠNG
Email: nhptrang@dct.udn.vn Email: ltdhuong@dct.udn.vn
   

 

 
NCS. TRẦN THỊ NGỌC THƯ ThS. HUỲNH THỊ NGỌC CHÂU
Email: ttnthu@dct.udn.vn Email: htnchau@dct.udn.vn
   
Chủ tịch Công đoàn Khoa:  NCS. TRẦN THỊ NGỌC THƯ
Bí thư Liên chi Đoàn Khoa:  ThS. TRẦN THỊ YẾN ANH