CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA CƠ KHÍ

DANH SÁCH CÁN BỘ VIÊN CHỨC KHOA CƠ KHÍ

Bộ môn Công nghệ Cơ khí chế tạo
Bộ môn Công nghệ Cơ khí ô tô
Bộ môn Công nghệ Nhiệt - Điện - Lạnh
Bộ môn Sản xuất Tự động
Bộ môn Cơ kỹ thuật
     
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH
1 TS. Hồ Trần Anh Ngọc Giảng viên, Trưởng Khoa
2 KS. Huỳnh Văn Sanh Giáo viên, Phó Trưởng Khoa
3 ThS. Nguyễn Lê Châu Thành Giảng viên, Phó Trưởng Khoa
4 ThS. Nguyễn Xuân Bảo Giảng viên, Giáo vụ Khoa
5 Nguyễn Thị Ánh Văn thư, Thư ký Khoa
6 ThS. Nguyễn Công Vinh Giảng viên
7 TS. Nguyễn Xuân Hùng Giảng viên chính
8 ThS. Trương Loan Giáo viên
9 KS. Hà Ký Giáo viên
10 ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung Giảng viên
11 ThS. Nguyễn Thanh Tân Giáo viên
12 ThS. Nguyễn Tuấn Lâm Giáo viên cao cấp
13 ThS. Lê Quốc Khánh Giáo viên
14 Huỳnh Tuân Giáo viên Thực hành
15 Trần Viết Tuấn Nhân viên kỹ thuật
16 KS. Nguyễn Như Hoành Giáo viên
17 KS. Trần Ngọc Hoàng Giảng viên
18 ThS. Nguyễn Minh Tiến Giảng viên
19 ThS. Nguyễn Thái Dương Giảng viên
20 ThS. Phan Nguyễn Duy Minh Giảng viên
21 ThS. Đào Thanh Hùng Giảng viên
22 KS. Phùng Minh Tùng Giảng viên
23 KS. Hoàng Thắng Giảng viên
24 ThS. Hoàng Thành Đạt Giáo viên
25 ThS. Nguyễn Hoài Giảng viên
26 CĐ. Lê Văn Ngộ Giáo viên Thực hành
27 CN. Hà Minh Thiện Hữu Giảng viên
28 ThS. Đoàn Lê Anh Giảng viên
29 ThS. Phạm Minh Mận Giảng viên
30 ThS. Trần Ngô Quốc Huy Giảng viên
31 TS. Nguyễn Thị Hải Vân Giảng viên
32 ThS. Bùi Hệ Thống Giảng viên
33 TS. Trần Lực Sỹ Giảng viên
34 KS. Nguyễn Phú Sinh Giảng viên
35 ThS. Nguyễn Thị Thanh Vi Giảng viên
36 ThS. Nguyễn Lê Văn Giảng viên
37 ThS. Hồ Công Lam Giảng viên
38 KS. Bùi Thị Xuyến Kỹ sư
39 KS. Nguyễn Văn Chương Kỹ sư
40 KS. Nguyễn Đức Long Kỹ sư
                                   Tổng cộng có 40 cán bộ công chức - viên chức.